Get your English ready...
be-school
Výuka študenti

TOEFL

MEDZINÁRODNÁ JAZYKOVÁ SKÚŠKA

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language/ Test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je jazykový test overujúci úroveň praktického ovládania angličtiny u adeptov, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom. Je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj na ázijskom kontinente v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei. Najčastejšie je akceptovaný americkými školami.

TOEFL test je registrovaná ochodná značka Educational Testing Service (ETS), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone, USA. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov.

 

TOEFL používajú mnohé certifikačné organizácie či štipendijné agentúry na hodnotenie úrovne znalosti anglického jazyka. Výsledok TOEFL testu je platný 2 roky a potom sa vymaže z oficiálnej databázy. Vysoké školy a univerzity berú do úvahy iba najnovší výsledok.

 

Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete a viac ako 6 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 110 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.

 

Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je štúdium v rozsahu minimálne 720 vyučovacích hodín, čo zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca.

 

TOEFL test je možné robiť 2 spôsobmi: Internet-based testing (iBT) t.j. testovanie prostredníctvom internetu (táto forma bola zavedená v USA v septembri 2005, v ostatných krajinách je k dispozícii od začiatku roku 2007) a paper-based testing (PBT).

Skúška TOEFL iBT (Internet–based test)

Testuje všetky štyri zručnosti (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie). Dôraz sa kladie na schopnosť efektívne komunikovať v angličtine. Je administrovaný prostredníctvom internetu v akreditovaných testovacích centrách po celom svete. Niektoré úlohy vyžadujú kombináciu zručností.

 

Úlohy vyžadujú, aby kandidáti:

 

» čítali, počúvali a potom ústne odpovedali na otázku,

» počúvali a potom ústne odpovedali na otázku,

» čítali, počúvali a potom písomne odpovedali na otázku.


TOEFL iBT obsahuje aj ústnu skúšku. Táto skúška pozostáva zo 6 úloh a kandidáti používajú slúchadlá a hovoria do mikrofónu. Odpovede sú digitálne zaznamenávané a prenášané do internetovej siete ETS, kde sú vyhodnocované. Dôraz sa kladie na presnosť vo vyjadrovaní.
Všetky časti sa vykonávajú v jeden deň.
Povoľuje sa písanie poznámok. Po teste sa poznámky vyzbierajú a skartujú.

Časti testu

Čítanie

Meria schopnosť porozumenia prečítaného materiálu. Otázky v tejto časti sú zamerané nielen na slovnú zásobu (synonymá, antonymá, atď.), ale aj štruktúru textu.

  • 3 - 5 úryvkov (každý úryvok obsahuje približne 700 slov), 12 - 14 otázok ku každému úryvku

Celkový čas 60 - 100 minút

Počúvanie

Meria schopnosť rozumieť americkej angličtine. V tejto časti odznie niekoľko dialógov, krátkych konverzácií a simulovaných vyučovacích hodín

  • 4 - 6 prednášok (každá v trvaní 3-5 minút), 6 otázok ku každej prednáške

  • 2 -3 konverzácie (každá v trvaní 3 min.), 5 otázok ku každej konverzácii

Celkový čas 60 - 90 minút

 

Prestávka 10 minút

 

Konverzácia

Meria schopnosť komunikácie v anglickom jazyku.

  • 6 úloh: 2 samostatné a 4 spojené s inými zručnosťami (čítanie, počúvanie s porozumením)

Celkový čas 20 minút

 

Písanie

Meria schopnosť písania v anglickom jazyku na zadanú tému, schopnosť zovšeobecniť, usporiadať a rozvíjať hlavné myšlienky, schopnosť podporiť ich príkladmi alebo dôkazmi.

  • 1 úloha spojená s inými zručnosťami: reakcia na písaný alebo hovorený text,

  • 1 samostatná úloha: úvaha na danú tému

Celkový čas 50 minút.

 

Za každú časť z týchto štyroch častí môže uchádzač získať skóre od 0 - 30 bodov, celkové skóre za test je maximálne 120 bodov. Výsledky odrážajú schopnosti kandidátov používať anglický jazyk. ETS poskytuje podrobné informácie o výsledkoch zo všetkých 4 častí jednotlivo, ako aj celkový výsledok. Výsledky budú zverejnené na internete do 15 pracovných dní od administrácie testu a kandidátom budú zaslané poštou.

 

Skúška TOEFL paper-based test (PBT)

Testuje schopnosti čítať, počúvať a písať v anglickom jazyku. Má 3 časti plus 30 minútový písomný test (TWE - Test of Written English/Test písania v angličtine), ktorý sa vyžaduje od každého, kto tento paper-based test absolvuje.

 

Časti testu

  • Počúvanie s porozumením – meria schopnosť rozumieť americkej angličtine (Severná Amerika). Počet otázok 50, celkový čas 30 – 40 min.

  • Štruktúra a písomné výrazy – meria schopnosť poznať jazyk na úrovni štandardnej písanej angličtiny. Počet otázok 40, celkový čas 25 min.

  • Čítanie s porozumením – meria schopnosť porozumenia prečítaného neodborného textu.

Počet otázok 50, celkový čas 55 min.

 

  • Písanie (Test of Written English) – 1 téma, celkový čas 30 min. 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk