Get your English ready...
be-school

Podmienky skúšok

 

Charakteristika jednotlivých úrovní skúšok :

 

Achiever (nižší stupeň maturity)

Zodpovedá stupňu B1 (Achiever) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – samostatný užívateľ jazyka.

Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy z oblastí jemu blízkych (práca, škola, rodina, voľný čas…). Zvládne situácie, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti. Vie sa jednoducho a súvisle vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

Communicator (vyšší stupeň maturity)

Zodpovedá stupňu B2 (Communicator) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Absolvent rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblasti svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám. Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo oboch hovoriacich. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

Expert

Zodpovedá stupňu C1 (Expert) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky - skúsený užívateľ jazyka.

Absolvent rozumie širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam. Dokáže sa skoro bez námahy spontánne a plynulo vyjadrovať bez viditeľného hľadania vhodných výrazov. Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote a v oblasti štúdia a vzdelávania. Svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém, dokáže jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.

Mastery

Zodpovedá stupňu C2 (Mastery) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Absolvent rozumie bez námahy takmer všetkému, čo číta a počuje. Dokáže zreprodukovať , súvislo prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych ústnych a písomných zdrojov a rôznych štýlov. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a aj v zložitých situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.

 

Písomná skúška (ESOL) sa skladá:

-  Listening, Reading, Writing
-  Trvá cca 2.30 hod
-  Hodnotenie: First class pass
            Pass
            Fail


Ústna skúška (SESOL) sa skladá?

. Nahrávaný rozhovor s native speakerom na rôzne témy a situácie
- Trvá cca 15 min
- Hodnotenie: First class pass
            Pass
            Fail
- Hodnotí sa: Presnosť vyjadrovania, Rozsah, Výslovnosť, Plynulosť


Aké typy medzinárodnych certifikátov môžete u nás získať 

- International ESOL (písomný test)

- International SESOL (ústna skúška)

- International Young Learners ESOL (písomný test)

- International Young Learners SESOL (ústna skúška)

- Spoken English Test for Business

- English for Business Communications English for Office Skills


Realizácia medzinárodných skúšok musí splňať nasledujúce kritéria a postup :

- Realizovať osobné stretnutie s cieľom vyjasnenia zámerov uchádzača:

- preukázať svoju totožnosť

- dohodnúť level skúšky

- termín skúšok

- vyjasnenie si finančných podmienok a iná administratíva

- Vyplniť záväznú prihlášku (minimálne 4 týždne pred dohodnutým termínom skúšky)

- Uhradiť poplatok za skúšky

- Kompletná skúška sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej


Na medzinárodnú skúšku sa môže prihlásiť aj uchádzač z inej jazykovej školy, resp inštitúcie.


Vyhodnotenie skúšok kandidát obdrží do 6-tich týždňoch. V prípade kladného výsledku je to medzinárodný certifikát, v prípade negatívneho výsledku je to podrobná správa z jednotlivých častí.


Ak si uchádzač nie je celkom istý úrovňou svojej pripravenosti, ponúkame Mock Test - Skúšobný test, ktorý je simuláciou ozajstného testu. Vykonanie Mock testu je platenou formou. Súčasťou je tiež vyhodnotenie Mock testu, ktoré by malo pomôcť kandidátovi rozhodnúť sa v zmysle ozajstného testu. 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk